کمکهای غیر نقدی

حامیان مالی:

"مشاركت" شما خیرین حامی معلولین, با این کار خیر معامله با خداست نه با خلق خدا و خوشا به حال شما که توانایی این معامله را دارید.

آن دسته از عزیزانی که دارای تمکن مالی هستند با خرید و اهدای ویلچیر می توانند موسسه خیریه میهن (لندن) را یاری نمایند:

۱ـ خرید و اهدای ویلچیر حمام (صندلی چرخدار)
۲ـ خرید و اهدای ویلچیر (صندلی چرخدار)

»از اعتماد شما سپاسگزاریم«