نحوه کمک رسانی

"مشاركت" شما خیرین حامی معلولین, با این کار خیر معامله با خداست نه با خلق خدا و خوشا به حال شما که توانایی این معامله را دارید

 

بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند

چوعضوی به درد آورد روزگار / دگر عضو ها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی