اساس نامه

بنیان های تفکر انسان در این شعر پارسی از معلم اخلاق سعدی آمده است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی

در این دو بیت شاهد چند آموزش روشن انسان مداری هستیم:
۱( برابری انسان ها) ۲(به هم پیوسته بودن انسان ها۳( همبستگی انسان ها) ۴(همدلی و همدردی) ۵( مسئولیت پذیری)

این همه ی آن آموزشی است که یک مکتب انسان مدار به ما می آموزد تا بدانیم که به عنوان انسان همگی مشابهت ذاتی داریم، سرنوشتمان به هم وابسته است، درد دیگری را باید درد خود بدانیم، انسان ها را دوست بداریم و نسبت به رنج بشر بی تفاوت نبوده و تا پایان دادن به آن، آرام و قرار نداشته باشیم.

کلیات و اهداف؛
ماده ۱ـ موسسه خیریه میهن، یک موسسه غیر سیاسی، غیر دولتی، مستقل و غیر انتفاعی (NGO) است که با هدف جمع آوری و کمکهای مردمی (خیرین) در گوشه و کنار کشور و خارج از کشور در تاریخ ۱۰ ذی الحجه۱۴۳۳ ، در روز عید قربان (۵ آبان ۱۳۹۱) ، (۲۶ اکتبر ۲۰۱۲) در حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین در ( لندن) تاسيس شده است.

ماده ۲ـ عمده کمک های این موسسه با ۲ اولويت مراقبت و درمان و تأمین وسایل بهداشتی، ازدواج اختصاص یافته است.

ماده ۳ـ یکی از اهداف اصلی موسسه، پرهیز از واژه گداپروری و تلاش در جهت خود اتکایی و رفع بلند مدت نیازمندهای این عزیزان می باشد.

ماده ۴ـ موسسه خیریه میهن از تاریخ تأسیس برای مدتی نامحدود ایجاد می شود.

ماده ۵ـ مسولیت مستقیم موسسه با اعضای هیئت موسس است. تصمیم گیری در هزینه ها از محل جمع آوری کمک های دریافتی و اجرای آن بر عهده اعضای هیئت موسس است.

ماده ۶ـ هیئت موسس چگونگی موارد مصرف کمک های جمع آوری شده را تعیین می کند.

ماده ۷ـ سالانه بنابر نظراعضای هیئت موسس ممکن است تعدادی از اعضای هیئت موسس خارج یا اعضای جدید به آن اضافه شوند.

ماده ۸ـ هیئت موسس موظف است موارد مصرف موجودی موسسه خیریه را از طریق وب سایت موسسه خیریه میهن و سایر روش ها به اطلاع عموم برساند.

ماده ۹ـ هیئت موسس موظف است گزارش فعالیتهای خود را به صورت دوره ای ازطریق وب سایت موسسه خیریه میهن و شبکه های اجتماعی فیس بوک اطلاع رسانی کند.

ماده ۱۰ـ تصمیم گیری کلی با رای اکثریت بیش از نیمی از اعضای هیئت موسس انجام می شود.

ماده ۱۱ـ ا زمحل جمع آوری فقط ۱۰٪ برای هزینه های اجرایی سالیانه وب سایت و انتشارات موسسه استفاده میشود.

ماده ۱۲ـ هیئت موسس در گزارش نهوه ی خرج کردن کمک های جمع آوری شده حق هیچ گونه پنهان کاری را ندارد.

ماده ۱۳ـ در صورتی که نیاز به تغییر اساس نامه احساس شد،اعضای هیئت موسس پیش نویس اساس نامه جدید را آماده می کنند نسخه ی نهایی را بین خودشان به رأی می گذارند.

ماده ۱۴ـ اساس نامه جدید په تأیید بیش از نیمی از شرکت کنندگان در رأی گیری برسد.

ماده ۱۵ـ روابط بین الملل، تعامل و تبادل تجربیات و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی و همچنین سازمان ملل متحدد در حوزه اهداف موسسه.