اعتماد متقابل؛ ضرورت تعامل NGOها و دولت یازدهمسازمان مردم‌ نهاد، یا ان‌جی‌او (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود.
فرو ریختن دیوارهای اعتماد میان دولت و جامعه گرچه تنها با یک گفته ناصواب محقق می‌شود، اما ساختن بنای مجدد آن کاری است بس دشوار. اولین گام دولت تدبیر و امید برای قدم نهادن در راه بازسازی تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد، شناخت مشکلات این سازمان‌ها و انتخاب مدیرانی است که عزم جدی برای گشودن گره این مشکلات داشته باشند.


»موسسات خیریه و تاثیر گذاری آنها در جامعه«

دولت و موسسات مردم نهاد از یک نهاد نشات می گیرند;


دولت تدبیر و امید طرز تفکر و شعارهایی که بر آن حاکم بوده است باید به سمت حمایت از این گونه موسسات و سپردن کار مردم به خودشان باشد.


موسسات مردم نهاد، دولت را جدا از خود نمی دانند زیرا دولت می تواند در کنار موسسات مردم نهاد نقش خوب حمایتی خود را ایفا کند.

 

برگزاری جلسه موسسه خیریه میهن (لندن) در امور معلولین، با سایر نمایندگان محترم NGOها


مقرر گردید تمام NGO های معلولین درجهت پیشبرد مسئولیت محوله حمایت نمایند.