برگزاری جلسه موسسه خیریه میهن (لندن) با رئیس و مدیرعامل انجمن ضایعه نخاعی دراستان مازندران

در این جلسه گزارشی از چگونگی همکاری موسسه خیریه میهن لندن در خصوص مشارکت هم میهنان عزیز مقیم لندن به معلولین و نیازمندان ایران زمین ارائه شد و سپس رئیس انجمن ضایعه نخاعی استان مازندران ضمن تشکر و سپاس از مشارکت هم میهنان عزیز مقیم لندن.

گزارشی از عملکرد انجمن و همچنین نحوه فعالیت هزینه مشارکت های هم میهنان عزیز مقیم لندن و تراز مالی سال ۹۱ را ارائه دادند سپس در خصوص چگونگی ادامه فعالیت این انجمن با موسسه خیریه میهن لندن ارائه طریق گردید.